Predlošci (e-pošta, zadatak, SMS)

By using templates, you don’t have to write the same Email/SMS message again and again. By inserting variables, you can personalise your messages.

Prikaz predložaka

Za umetanje varijable kliknite na tipku [Umetni varijablu] [3.1.] i odaberite jednu iz skočnog prozora.

07_valtozok_beillesztese

Prikaz varijabli

U predlošcima su varijable prikazane u sljedećem formatu: {%variable%}

U poslanoj e-pošti ili zadacima zamjenjuju ih podaci primatelja.

Primjer: Ako je ime primatelja Kristina, ona će vidjeti pozdrav Poštovani/a Kristina, umjesto varijable Poštovani/a {%Person.FirstName%},.

Varijable možete oblikovati zajedno s drugim dijelovima teksta, no ne mijenjajte oblikovanje unutar varijabli jer u tom slučaju neće biti zamijenjene podacima klijenta. Primjer: Umjesto imena klijenta prikazat će se samo slova ako je podebljan samo središnji dio dolje navedene varijable: Poštovana/i {%Person.FirstName%}.

Unos zadanih vrijednosti

Ako umetnete varijablu, a odgovarajuće polje je prazno, neće ništa biti prikazano. Primjerice, ako potencijalni klijent prilikom prijave ne navede svoje ime, pozdrav će biti sljedećega oblika: Poštovani/a ,

Kako biste to izbjegli, upišite sljedeće: {%Person.FirstName?:”čitatelju/ice”%}

U tom slučaju klijent će vidjeti sljedeću poruku: Poštovani/a čitatelju/ice,

Vrijednost treba upisati između navodnika, nakon naziva varijable i znakova ?: a prije znakova %}

Za dodatne informacije pogledajte: Programabilni predlošci

Vrste varijabli

Za umetanje varijable kliknite na tipku [Umetni varijablu] [4.1.] i odaberite jednu iz skočnog prozora [4.2.].

Dostupne su sljedeće varijable:

10_valtozok_beillesztese

11_valtozo_beillesztese

Polja kartice i kontakta

Sve vrijednosti polja mogu se koristiti u varijablama.

Varijable u svezi tvrtke / osobe umeću se prema primatelju. Mogu se pojaviti sljedeći slučajevi:

 • Tvrtka s osobom za kontakt: Varijable u svezi tvrtki umeću se na temelju podataka tvrtke, a one u svezi osoba umeću se na temelju podataka te osobe.
 • Osoba koja pripada tvrtci: VVarijable u svezi tvrtki umeću se na temelju podataka tvrtke, a one u svezi osoba umeću se na temelju podataka osobe.
 • Tvrtka bez osobe za kontakt: Varijable u svezi osoba ostaju prazne.
 • Osoba: Varijable u svezi tvrtki ostaju prazne.

Varijable adrese zamjenjuju se podacima zadane osobe za kontakt. Ako nema takve osobe, zadana adresa tvrtke je glavna adresa za kontakt. U slučaju privatnog korisnika, zadana adresa osobe je glavna adresa za kontakt.

Datum

Moguće je umetnuti varijable koje prikazuju određene datume (primjerice danas, sutra, za mjesec dana). Referentni je današnji dan.

Primjer: Radionica je zakazana za {%Date.Tomorrow%} u 09:00 sati.

Veze

Moguće je umetnuti veze za izmjenu podataka. Ako primatelj klikne na vezu u poruci, vrijednosti polja kartice koja pripadaju primatelju automatski će biti zamijenjena vrijednostima koje ste odredili.

Za dodatne informacije pogledajte: Obrasci > Veza; Uporaba veza

Ostalo

Mapa Ostalo sadrži sljedeće varijable:

Veza s pozivnicom na portal za korisnike

Ako je odabrana mogućnost Portal za korisnike > Registracija > Samo pozvani na stranici Postavke > Sustav klijenti se mogu registrirati na portal za korisnike samo klikom na vezu s pozivnicom u poruci e-pošte koja im je poslana. Za umetanje veze odaberite varijablu Veza s pozivnicom na portal za korisnike.

Veza za aktivaciju e-poštom

U poruci se ova varijabla zamjenjuje vezom koja služi za aktivaciju nepretplaćenih adresa e-pošte. Ta se varijabla može koristiti ako je MiniCRM povezan s vašom web stranicom i ako koristite metodu dvostrukog pristanka.

Za dodatne informacije pogledajte: Obrasci

Može se koristiti ako adresa e-pošte klijenta tijekom uvoza nije bila aktivirana. U tom slučaju vezu je moguće umetnuti u prilagođenu e-poštu koja se ručno šalje. Ako primatelj klikne na vezu, adresa e-pošte bit će aktivirana.

ID e-pošte

U poruci se ova varijabla zamjenjuje ID-om koji identificira adresu e-pošte primatelja.

URL kartice prilika

U poruci se ova varijabla zamjenjuje URL-om odgovarajuće kartice prilike. Ako primatelj umetne URL u adresnu traku preglednika, kartica će se odmah otvoriti (ako je korisnik prijavljen).

ID sustava

U poruci se ova varijabla zamjenjuje ID-om sustava koji korisniku pomaže u prepoznavanju sustava ako ih koristi više od jednoga.

Naziv sustava

U poruci se ova varijabla zamjenjuje nazivom sustava koji se prikazuje u podnožju e-pošte i na dnu stranice za otkazivanje pretplate. Moguće ga je centralno odrediti, a promijeniti ga može samo CRM savjetnik.

Veza za otkazivanje pretplate

MiniCRM na dnu skupne e-pošte automatski umeće vezu za otkazivanje pretplate i tekst (nije prikazana u pretpregledu).

Ako umetnete vezu (nije prikazana u pretpregledu) pomoću varijable Ostalo: Veza za otkazivanje pretplate moći ćete napisati vlastiti tekst za otkazivanje pretplate.

U prilagođenim e-porukama ili e-porukama poslanim za potvrdu pretplate, ne prikazuje se niti tekst niti veza.

Ako primatelj klikne na vezu učitava se stranica za otkazivanje pretplate i klijent može otkazati pretplatu ili prijaviti neželjenu poštu (spam) unosom adrese e-pošte.

Veza za prikaz u pregledniku

Varijabla je korisna ako postoji mogućnost da primatelj neće vidjeti sadržaj poslane e-pošte. Unesite “Prikaz u pregledniku” u poruku i umetnite varijablu. Ako primatelj klikne na vezu, poruka se otvara u pregledniku.

Umetanje potpisa

U poruke e-pošte možete umetnuti svoj potpis pomoću varijable Pošiljatelj: Potpis e-pošte.

U sustavu postoje 3 vrste potpisa:

 • Zadani potpis
 • Glavni potpis modula
 • Prilagođeni potpis korisnika

Korisnici mogu mijenjati svoj potpis na stranici svojeg profila.

Za dodatne informacije pogledajte: Korisnici, Prava > Potpis e-pošte

Za izmjenu glavnog potpisa modula idite na stranicu Postavke > Uredi modul.

Za dodatne informacije pogledajte: Postavke modula > Pošiljatelj e-pošte, potpis

Korištenje potpisa:

Pojedinačni pošiljatelj:

 • Postavljen je zadani potpis korisnika + zadani potpis modula: koristi se glavni potpis sustava
 • Postavljen je prilagođeni potpis korisnika + zadani potpis modula: koristi se prilagođeni potpis korisnika
 • Postavljen je zadani potpis korisnika + prilagođeni potpis modula: koristi se prilagođeni potpis modula
 • Postavljen je prilagođeni potpis korisnika + prilagođeni potpis modula: koristi se prilagođeni potpis korisnika

Glavni pošiljatelj

 • Postavljen je zadani potpis korisnika + zadani potpis modula: koristi se glavni potpis sustava
 • Postavljen je prilagođeni potpis korisnika + zadani potpis modula: koristi se glavni potpis sustava
 • Postavljen je zadani potpis korisnika + prilagođeni potpis modula: koristi se prilagođeni potpis modula
 • Postavljen je prilagođeni potpis korisnika + prilagođeni potpis modula: koristi se prilagođeni potpis modula

Identificiraj karticu

Možete umetnuti URL vaše web stranice u poruke koje se šalju pretplatnicima na e-novosti. Ako primatelj klikne na taj URL, obrasci (na vašoj web stranici) prepoznaju klijente i njihove kartice. Tako ne trebate ponovno prikupljati podatke (primjerice adrese e-pošte) koji su već uneseni.

Postoje 2 metode za to:

 • Kliknite na ikonu Veza [5.1.] i označite Identificiraj karticu [5.2.]. Nakon toga će se u URL vaše web stranice dodati kod koji sadrži obrazac. Taj kod identificira odgovarajućeg klijenta i karticu.

13_hivatkozas_beillesztese

14_projekt_azonositas

 • Umetnite URL vaše web stranice (koji sadrži obrazac) u predložak, unesite znakove ?i= nakon njega i umetnite varijablu {%Project.Hash%} klikom na ikonu Umetni varijablu odabirom Kartica: Generirani kod projekta.

Primjer: http://www.sample.com/to-prospects.php?i={%Project.Hash%}

Ako klijent klikne na URL (koji nije skraćen) kako bi ispunio MiniCRM obrazac na vašoj web stranici, obrazac identificira klijenta i njihovu karticu i bez ponovnog unosa njegove adrese e-pošte.

Uopće ne trebate dodavati polja za kontakt u obrazac.

U slučaju poveznica za izmjenu podataka ne trebate označavati ovu mogućnost jer ta veza već sadrži ID.

Ako koristite drugu metodu skratite URL jer varijabla ?i={%Project.Hash%} može prouzročiti pogreške, primjerice prilikom uključivanja funkcije praćenja putem klika korisnika. Ako želite skratiti URL odaberite prvu metodu ili u izvornom kodu vezi dodajte class=”mc_identify”.

Identifikacija kontakta

Odabirom ove mogućnosti osoba za kontakt kartice identificira se vezom.

Kliknite na ikonu Veza [6.1.] i označite Identificiraj kontakt [6.2.]. Taj kod identificira odgovarajuću osobu za kontakt. Parametar “c” sadrži kod koji se dodaje vezi. ID kontakta primatelja (generirani kod kontakta tzv. ContactHash) dodaje se tom parametru “c”.

U obrazac ne trebate dodavati polja kontakta jer će nakon ispunjavanja obrasca odgovarajućoj osobi za kontakt biti dodana nova kartica. Ako klijent ima karticu u modulu moguće je dodati novu karticu tom klijentu u drugom modulu. Tako možete stvoriti obrazac u modulu i poslati e-poštu iz drugog modula te dodati novu karticu klijentu putem obrasca.

Za dodatne informacije pogledajte: Obrasci > Stvaranje i postavljanje obrazaca

23_hivatkozas_beillesztese 24_kapcsolat_azonositas

Praćenje putem klika

Ako klijenti kliknu na skraćeni URL u e-pošti sustav odmah bilježi da su kliknuli na vezu i pročitali e-poštu te se preusmjeravaju na URL koji je izvorno unesen.

Funkcija je zadano označena. Kako biste je isključili uklonite oznaku s polja Praćenje putem klika [7.1.].

Funkciju je moguće uključiti zasebno za svaku vezu. Kako biste to učinili prijeđite mišem preko veze, kliknite na ikonu Veza [7.2.] i označite Praćenje putem klika [7.3.].

Ako otvorite Izvješća e-poštom i kliknete na broj pokraj naziva predloška moći ćete sortirati prema vezama.

Átkattintás mérés
beállítása

Átkattintás mérés
beállítása

Ako označite Praćenje putem klika sustav automatski skraćuje URL-ove. Imajte na umu kako MiniCRM mora izvršiti postupak jer korištenjem aplikacije za skraćivanje URL-a (primjerice http://bit.ly/…) funkcija Praćenje putem klika neće raditi. “Spajanje” dvije aplikacije za skraćivanje URL-a može prouzročiti pogreške.

Veze za izmjenu podataka već prate putem klika, pa ne treba označavati mogućnost Praćenje putem klika ako koristite takve veze.

Dropbox

Za umetanje veze do datoteka spremljenih na Dropbox.com, kliknite na ikonu Umetni datoteku iz Dropboxa [8.1.].

17_dropbox

Brisanje predložaka

Za brisanje predloška kliknite na njegov naziv, a zatim na ikonu Premjesti u smeće [9.1.] i potvrdite tu radnju. Za učitavanje predloška idite na popis predložaka i kliknite na [Smeće] [9.2.].

18_sablon_torlese

20_lomtar

Vraćanje predložaka

Kliknite na Smeće, zatim na naziv predloška i kliknite na ikonu Vrati [10.1.].

22_visszaallitas_lomtarbol