Korisnici, prava

Korisnički pristup ------------- Samo administratori mogu uređivati prava pristupa, osobne pojedinosti i prava korisnika (suradnika) u **Postavkama [1.1.] > stranica > Korisnici [1.2.]**. Korisnici koji nemaju administratorske ovlasti mogu pristupiti samo vlastitom **Profilu**. Korisnici su podijeljeni u 2 grupe: - **[Aktivni](#active) [1.3.]** - **[Neaktivni](#inactive) [1.4.]** ![01\_felhasznalok\_hozzaferese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/01_active_inactive.png) ### Aktivni korisnici [1.3.] Aktivni korisnici imaju pristup MiniCRM-u.
MiniCRM pristojba izračunava se na temelju korisnika.
### Neaktivni korisnici [1.4.] Neaktivni korisnici ne mogu se prijaviti u sustav i za njih se ne naplaćuje pristojba.
Kartice deaktiviranih korisnika ostaju nepromijenjene.
Aktiviranje i deaktiviranje ------------------------ Kako biste deaktivirali korisnika trebate biti prijavljeni u svojstvu administratora, kliknuti na ime korisnika, a zatim na tipku **[Deaktiviraj] [2.1.]**. Tijekom 1 tjedna nakon deaktiviranja nije moguće aktivirati korisnike. Ako je korisnik postavljen kao vlasnik kartica, izvršitelj zadatka ili izravni pošiljatelj / primatelj sljedova za automatizaciju ili se nalazi u poljima obrasca, sustav daje upit kojeg korisnika odrediti umjesto navedenoga koji će biti deaktiviran **[2.2.]**. ![02\_felhasznalo\_lekapcsolasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/02_inactivate.png) Za aktiviranje korisnika kliknite na tipku **[Aktiviraj] **[2.3.]**. ![03\_felhasznalo\_aktivalasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/03_activate.png) Dodavanje novih korisnika ----------------- Administratori mogu dodati nove korisnike klikom na tipku **[Novi korisnik]** **[3.1.]**. Ispunite polja i kliknite na **[Dodaj] [3.2.]**. Moguće je istodobno dodati više korisnika **[3.3.]**. ![04\_uj\_felhasznalo\_felvetele](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/04_add_new_user.png) Nakon dodavanja korisnika MiniCRM mu/joj automatski šalje aktivacijsku e-poštu s potrebnom vezom za aktivaciju. Lozinku je moguće unijeti nakon klika na tu vezu. Adresa e-pošte i lozinka kasnije se mogu koristiti za prijavu u MiniCRM. Novi korisnici dodaju se u sustav kao korisnici s normalnim ovlastima. Za promjenu prava i dodavanje osobnih pojedinosti, kliknite na ime korisnika. Ime i radno mjesto ------------------- Ovdje navedeno ime i radno mjesto prikazuje se u potpisu korisnikove e-pošte **[4.1.]**. ![07\_nev\_megadasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/05_name_position.png) Upravljanje pravima ---------------- Možete odrediti prava korisnikovog pristupa modulima **[5.1.]** i razine tih prava **[5.2.]**. ![08\_jogosultsag\_beallitasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/06_rights.png) ### 1. Prava korisnika Razina prava može se podijeliti u 4 grupe: - **[Administrator](#admin)** - **[Rukovoditelj](#manager)** - **[Korisnik](#user)** - **[Ograničena prava](#restricted)** ![08\_felhasznaloi\_jogosultsagok](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/07_access_user_rights.png) ***Primjenjuje se samo na kartice koje pripadaju korisniku ili one koje imaju nedovršen zadatak koji im je dodijeljen.** ### Administrator Administratori vide sve podatke i imaju pristup svakoj funkciji. U sustavu je potrebno odrediti najmanje jednog administratora. ### Rukovoditelj Rukovoditelji vide sve podatke no nemaju pristup postavkama sustava i sljedovima za automatizaciju. Oni mogu vidjeti i izvješća te je to korisno za one koji trebaju imati uvid u statistiku i žele nadzirati aktivnosti suradnika. ### Korisnik Korisnici jedni drugima mogu vidjeti klijente, zadatke i povijesti. ### Ograničena prava Korisnici s ograničenim pravima vide samo kartice koje su im dodane ili na kojima su zadaci koji su im dodijeljeni. Oni mogu samo tražiti kartice koje su im dodane, a korisnici s višim pravima mogu također i vidjeti njihove kartice. ### 2. Ograničeno na prava grupe Moguće je stvoriti grupe u koje možete dodavati korisnike s pravima koja se definiraju kao »ograničeno na prava grupe«. To je korisno ako više prodajnih timova radi odvojeno u nekoj grani budući da mogu vidjeti podatke klijenata koji pripadaju njihovoj grupi, ali ne mogu vidjeti klijente koji pripadaju drugoj grupi.
Jedan korisnik može biti dodan samo u jednu grupu!
Za stvaranje grupa kliknite na ikonu **ključa** **[5.3.]** pokraj polja »Grupa«. Grupe možete uređivati u skočnom prozoru **[5.4.]**. ![08\_felhasznaloi\_jogosultsagok](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/09_user_groups.png) ![08\_jogosultsag\_beallitasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/08_restricted_rights.png) ***mogu pristupiti samo podacima koji pripadaju njihovoj grupi.** ### Rukovoditelj grupe Korisnici s ovim pravima mogu vidjeti samo kartice korisnika koji su u istoj grupi bez obzira na prava ostalih korisnika. Također imaju pristup i izvješćima grupe. ### Ograničeno na prava grupe Korisnici s ovim pravima mogu vidjeti samo kartice korisnika koji su u istoj grupi bez obzira na prava ostalih korisnika. ### Dodavanje korisnika koji nisu u grupi Moguće je dodavati korisnike koji nisu pridruženi grupi tako da članovi grupe mogu vidjeti svaku karticu korisnika čija se prava ne mijenjaju. E-pošta i mobilni telefon --------------------- Ako pošaljete poruku e-pošte / SMS iz sustava, klijenti vide ovdje unesenu adresu / aktiviran broj telefona. Ako je uključena dvostruka provjera autentičnosti, na tu se adresu ili broj telefona šalje poruka e-pošte ili SMS s verifikacijskim kodom **[6.1.]**. ![09\_emailcim\_telefonszam](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/10_email_phone.png) Promjena adrese e-pošte ----------------- Za unos nove adrese e-pošte kliknite na tipku **[Promjena adrese e-pošte]** **[7.1.]**, u polje unesite novu adresu i kliknite na **[Spremi]** **[7.2.]**. Sustav šalje aktivacijsku e-poštu na navedenu adresu i tek je nakon toga promjena izvršena. ![10\_emailcim\_csere](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/11_change_email_address.png) ![11\_emailcim\_csere](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/12_save_address.png) Promjena lozinke ----------------- Kako biste odredili novu lozinku kliknite na tipku **[Promjena lozinke]** **[8.1.]** zatim unesite staru, a zatim novu lozinku i kliknite na **[Spremi] [8.2.]**. ![12\_jelszovaltas](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/13_password_change.png) ![13\_jelszocsere](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/14_save_password1.png) Nakon 3 neuspješne prijave tijekom sljedećih 15 minuta MiniCRM onemogućava IP adresu i adresu e-pošte. Ako ste zaboravili svoju lozinku kliknite na vezu ** Zaboravljena lozinka?** na stranici za prijavu ili na sljedeću vezu: [https://r3.minicrm.io/Auth/ForgotPassword](https://r3.minicrm.io/Auth/ForgotPassword).Nakon toga unesite svoju adresu e-poštu na koju ćemo poslati poruku s vezom. Ako kliknete na tu vezu moći ćete unijeti novu lozinku.
Lozinka ne smije biti prekratka niti takva da ju je jednostavno otkriti. Koristite velika i mala slova, brojeve i druge znakove ili upravitelja lozinki.
Dvostruka provjera autentičnosti ------------------------- Ako se po prvi puta prijavljujete s drugog mobilnog telefona / računala / preglednika nakon unosa adrese e-pošte i lozinke trebat ćete unijeti verifikacijski kod. U polju **Dvostruka provjera autentičnosti > Vrsta [9]** možete odrediti na koji način želite primiti kod. SMS možete odabrati samo ako ste prije aktivirali **Slanje SMS-a** na svojem profilu u polju **Kontakt**. For more information, see: **[Slanje SMS-a](/help/sms/)** Kod trebate unijeti u roku od 5 minuta nakon unosa adrese e-pošte i lozinke. Ako ga ne unesete tijekom 5 minuta trebat ćete zatražiti novi kod. ![Kétfaktoros authentikálás](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/16_two_factor_authentication.png) Potpis u e-pošti --------------- Moguće je odrediti sadržaj i izgled vašeg potpisa koji se prikazuje u porukama e-pošte koje šaljete iz sustava. Odaberite između dvije mogućnosti **[10.]**: - **[Zadani potpis](#default_signature)** - **[Prilagođeni potpis](#custom_signature)** ![Email aláírás beállítása](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/17_email_signature.png) ### Zadani potpis Ako odaberete ovu mogućnost koristit će se predložak potpisa odabranog modula. Potpis odgovara jeziku sustava i uređuje se na sljedeći način: **Ime i prezime** Radno mjesto Broj telefona: ... Email: ... Izgled glavnog centralnog potpisa nije moguće mijenjati. Za umetanje potpisa u poruku koristite varijablu **SPošiljatelj: Potpis e-pošte**. ### Prilagođeni potpis U uređivaču koji se pojavi možete urediti prilagođeni predložak potpisa. Za umetanje potpisa u poruku koristite varijablu **Pošiljatelj: Potpis e-pošte. Dodavanje slike profila --------------------- Za dodavanje nove slike kliknite na tipku **[Dodaj sliku profila]** **[11.1.]**. Ako administrator možete prenijeti i slike drugih korisnika.
Slika je prikazana pokraj imena korisnika na kartici kod zadataka, odgovora i povijesti.
![Profil kép feltöltése](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/18_profile_image.png) Nova osoba za kontakt ------------------- MiniCRM automatski dodaje vlasnika karticama snimljenima putem obrazaca. Vlasnik se odabire između aktivnih korisnika koji su označili **Zadani djelatnik prodaje zadužen za nove klijente [12.1.]**. Ako nitko nije označio tu mogućnost kao vlasnik se prikazuje naziv sustava (kao neaktivan korisnik). Taj naziv sustavu je dodijeljen prilikom njegovog kreiranja. Kartice koje nisu dodane niti jednom korisniku dostupne su svim korisnicima. ![Felelősnek beállítás automatikusan](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/19_sales_resp.png) Obavijesti o zadatku -------------------- Ako označite **E-pošta s dnevnim sažetkom [13.1.]**, sustav vam svakoga jutra šalje e-poštu o vašim zadacima u tijeku. ![Email értesítés a napi teendőkről](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/15_digest_email.png)